วัฒนธรรมองค์กร

lisdd

วัฒนธรรมองค์กร: บริษัท มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปกป้องโลก! ร่วมกิจกรรมบริจาคการกุศลต่างๆ!

วิสัยทัศน์องค์กร: จากการพัฒนาในอนาคตของบริษัท เป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม!

ภารกิจขององค์กร: เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำของตลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์!

ค่านิยมองค์กร: ลูกค้าต้องมาก่อน คุณภาพมาก่อน ผู้คนใช้ประโยชน์จากความสามารถ ความสามัคคี และการต่อสู้เพื่อนวัตกรรม การบุกเบิก และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายองค์กร: มูลค่าผลผลิตประจำปีเกิน 50 ล้านภายในสามปี

lsidf
peixiun
sdfg
guanai